środa, 10 grudnia 2014

Taki sobie grudniowy dzień 2014Świat widziany dziś rano z okna mojej sypialni

*************************************************
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/orzechy-syca-i-odchudzaja/6d2ys


*****************************************************************************Wy­star­czy garść orze­chów dzien­nie, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać uczu­cie głodu i war­stwę tłusz­czu w oko­li­cach brzu­cha - prze­ko­nu­ją na­ukow­cy. Nowy ra­port opu­bli­ko­wa­ny w Ame­ri­can Jo­ur­nal of Cli­ni­cal Nu­tri­tion, po­twier­dza, że nie na­le­ży ogra­ni­czać spo­ży­cia orze­chów. Są bo­ga­te w dobre tłusz­cze i an­ty­ok­sy­dan­ty, a ich włą­cze­nie do co­dzien­nej diety może przy­czy­nić się do zmniej­sze­nia masy ciała i to o pra­wie pół­to­rej kilo w nie­dłu­gim cza­sie.

Ale utra­ta wagi to nie je­dy­na ko­rzyść zje­dze­nia mig­da­łów, orze­chów wło­skich, orze­chów ner­kow­ca, owo­ców lesz­czy­ny czy pi­sta­cji. Orze­chy pod­no­szą po­ziom se­ro­to­ni­ny w or­ga­ni­zmie, która za­rów­no zmniej­sza ape­tyt, jak i zna­czą­co po­pra­wia na­strój. W po­łą­cze­niu z za­war­tym w nie­któ­rych orze­chach kwa­sem al­fa-li­no­le­no­wym, chro­ni serce w okre­sie sil­ne­go stre­su. Stres ła­go­dzą także mig­da­ły, które są bo­ga­tym w wi­ta­mi­nę E, B i ma­gnez an­ty­ok­sy­dan­tem wzmac­nia­ją­cym układ od­por­no­ścio­wy.
Mig­da­ły, orze­chy la­sko­we, orze­chy ziem­ne, orze­chy bra­zy­lij­skie, orze­chy wło­skie we­dług badań prze­pro­wa­dzo­nych na Ha­rvar­dzie mogą zmniej­szyć ry­zy­ko cho­rób serca. Dla­cze­go? Przy­czy­nia­ją się do zmniej­sze­nia stę­że­nia złego cho­le­ste­ro­lu, za­wie­ra­ją zdro­we dla serca tłusz­cze oraz błon­nik, który zmniej­sza do­le­gli­wo­ści ser­co­we. Orze­chy są rów­nież bo­ga­te w ar­gi­ni­nę - ami­no­kwas, który prze­kształ­ca się w tle­nek azotu w or­ga­ni­zmie, przez co zwięk­sza świa­tło na­czyń krwio­no­śnych po­przez roz­luź­nie­nie ich mię­śni gład­kich.
Dieta bo­ga­ta w pi­sta­cje może za­pew­nić zaś ochro­nę przed ra­kiem płuc - wy­ka­za­ły wstęp­ne ba­da­nia przed­sta­wio­ne przez Ame­ri­can As­so­cia­tion for Can­cer Re­se­arch Fron­tiers. Zda­niem na­ukow­ców klu­czem do ochro­ny przed ra­kiem jest za­war­ty w orze­chach gam­ma-to­ko­fe­rol, ro­dzaj wi­ta­mi­ny E.
Orze­chy nie bez przy­czy­ny są też na­zy­wa­ne po­ży­wie­niem dla mózgu. Warto pod­kre­ślić przede wszyst­kim do­bro­czyn­ny wpływ orze­chów wło­skich na spraw­ność umy­sło­wą, kon­cen­tra­cję i pa­mięć. Re­gu­lar­ne ich spo­ży­wa­nie spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia ko­mó­rek ner­wo­wych. Wy­stę­po­wa­niu za­bu­rzeń po­znaw­czych za­po­bie­ga głów­nie za­war­ty w orze­chach kwas fo­lio­wy.obrazek z sieci
Mnie jak na razie kieszeń odchudzą, bo muszę pójść do dentysty z moją górną dwójką. Odbudowa zęba będzie  dobrze szarpać po kieszeni...ech...

Archiwum bloga