sobota, 2 stycznia 2016

sobota, 2 stycznia 2016


wszyscy potrzebujemy uśmie­chu, kil­ku życzli­wych słów, spo­koju, przy­jaźni i dob­ro­ci.

(....)Ludzie uważali, że oso­ba ta­ka jak ja, nie może mieć włas­nych prob­lemów, smutków, dob­rych i tych gor­szych dni.
 Pod­krążonych oczu, czer­wo­nego no­sa, pog­niecione­go swet­ra, nieumy­tych włosów.
 Byłem ideal­ny. Byłem dos­ko­nały przez to, jak spoglądałem na niektóre spra­wy. Byłem niezastąpiony, przez to jak łat­wo zdo­bywałem po­par­cie wśród co­raz to no­wych osób.
 A tak nap­rawdę byłem in­ny. Uważałem, że światłość nig­dy się nie skończą. Ale się zmieniłem. -Wys­tar­czy, że po­każesz światu, ja­ki jes­teś nap­rawdę. Nie mu­sisz uda­wać, bo nie na tym wszys­tko po­lega. Wys­tar­czy, że będziesz sobą. Pot­rze­bujesz uśmie­chu, kil­ku życzli­wych słów, spo­koju, przy­jaźni i dob­ro­ci.
-Wiesz kim chcę być? Chcę być kimś.

-Prze­cież nim jes­teś. Jes­teś nim dla mnie, dla wszys­tkich, których spo­tykasz. Dla słońca, nieba, chmur, gwiazd. Dla jed­nych tyl­ko małą mrówką, taką samą jak wszys­tkie in­ne. Dla dru­gich wrzu­tem na tyłku. A dla trze­cich skar­bem, wszys­tkim, co mają. Jes­teś kimś. Jes­teś nap­rawdę kimś. opowiadanie

 zebrało 18 fiszek • 19 lipca 2010, 12:08                                             ************************


Wszyscy się z biegiem lat zmieniamy. I wszyscy potrzebujemy   uśmie­chu, kil­ku życzli­wych słów, spo­koju, przy­jaźni i dob­ro­ci.

Archiwum bloga