niedziela, 27 kwietnia 2014

pamiętny dzień dla nas wszystkich

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/papiez-franciszek-wyniosl-jana-xxiii-i-jana-pawla-ii-na-oltarze/6lhws

Dzięki Aga. Pięknie !!! Naprawdę masz talent-;)))Onet
20 minut temu

Jan Paweł II i Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi   

Ka­no­ni­za­cję Jana Pawła II i Jana XXIII oglą­da­ły tłumy zgro­ma­dzo­ne w Wa­ty­ka­nie. Hi­sto­rycz­na ce­re­mo­nia, w któ­rej uczest­ni­czy­ło dwóch pa­pie­ży, Be­ne­dykt XVI oraz obec­ny Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek, obej­rza­ło mi­lio­ny piel­grzy­mów.
Św. Jan XXIII i św. Jan Paweł IIFoto: TIZIANA FABI / AFP
W swo­jej ponad dwu­ty­sięcz­nej hi­sto­rii, nigdy wcze­śniej nie ka­no­ni­zo­wa­no dwóch pa­pie­ży jed­no­cze­śnie. Eks­per­ci twier­dzą, że ruch ten jest po­strze­ga­ny jako próba zjed­no­cze­nia w Ko­ście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim obo­zów kon­ser­wa­tyw­nych i re­for­ma­tor­skich.
Pa­pież Fran­ci­szek w wy­gło­szo­nym przez sie­bie ka­za­niu na­zwał ka­no­ni­zo­wa­nych pa­pie­ży "ludź­mi męż­ny­mi". - Jan XXIII i Jan Paweł II mieli od­wa­gę oglą­da­nia ran Je­zu­sa, do­ty­ka­nia Jego zra­nio­nych rąk i Jego prze­bi­te­go boku. Nie wsty­dzi­li się ciała Chry­stu­sa, nie gor­szy­li się Nim, Jego krzy­żem. Nie wsty­dzi­li się ciała swego brata, po­nie­waż w każ­dej oso­bie cier­pią­cej do­strze­ga­li Je­zu­sa - po­wie­dział pa­pież Fran­ci­szek.
We mszy kon­ce­le­bro­wa­nej przez Ojca Świę­te­go i jego po­przed­ni­ka Be­ne­dyk­ta XVI uczest­ni­czy­ło pra­wie 100 za­gra­nicz­nych de­le­ga­cji, w tym do­stoj­ni­ków kró­lew­skich i głowy państw.
Jan Pawel II - Biskup świata - Żaden Polak w dziejach nie miał tak realnego wpływu na losy świata jak Karol Wojtyła. To on przyczynił się w znacznym stopniu do zmian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, choć nie było to celem jego posługi. Dla nas, Polaków, ważna jest odpowiedź na pytanie: Jaka byłaby Polska, gdyby nie Jan Paweł II? Ale nie można zapominać, że "Papież z dalekiego kraju" odmienił także Kościół katolicki. Zobacz niezwykły miniserial o pontyfikacie Jana Pawła II. - RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Pielgrzymi w Watykanie
Za po­mo­cą trans­mi­sji ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych wy­da­rze­nie po­łą­czy­ło wier­nych ze wszyst­kich za­kąt­ków świa­ta. W Wa­ty­ka­nie ka­no­ni­za­cję Jana Pawła II i Jana XXIII oglą­da­ły tłumy ka­to­li­ków, któ­rzy zgro­ma­dzi­li się na Placu św. Pio­tra. Piel­grzy­mi skar­ży­li się na utrud­nie­nia, w szcze­gól­no­ści na ogrom­ny tłok.
Gi­gan­tycz­ne te­le­bi­my usta­wio­ne w stra­te­gicz­nych miej­scach po­zwo­li­ły na oglą­da­nie trans­mi­sji z uro­czy­sto­ści ka­no­ni­za­cyj­nych oso­bom, któ­rym nie uda­łoś się do­stać na plac św. Pio­tra.
Jed­nym z naj­waż­niej­szych piel­grzy­mów pod­czas ka­no­ni­za­cji pa­pie­ża Jana Pawła II oraz Jana XXXIII był eme­ry­to­wa­ny już pa­pież Be­ne­dykt XVI, który bar­dzo rzad­ko po­ja­wia się pu­blicz­nie. Wa­ty­kan po­twier­dził obec­ność 87-let­nie­go pa­pie­ża w so­bo­tę.
Pa­pież Jan Paweł II zo­stał ka­no­ni­zo­wa­ny dzie­więć lat po śmier­ci, Jan XXIII pół wieku po odej­ściu. W przy­pad­ku Do­bre­go Pa­pie­ża, Oj­ciec Świę­ty zde­cy­do­wał o od­stą­pie­niu od stwier­dze­nia cudu za wsta­wien­nic­twem bło­go­sła­wio­ne­go.
(MW)
*****************************************************************************  Wkleiłam ten tekst, bo przecież to pamiętny dzień dla nas wszystkich


Archiwum bloga